MAJEWSKI | Zakładanie ogrodów i trawników, Wycinka drzew, Oczyszczanie działek, Montaż ogrodzeń, Brukarstwo

Regulacje prawne wycinania drzew​

W Polsce wycinka drzew podlega regulacjom prawnym mającym na celu ochronę środowiska naturalnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Oto kilka głównych zasad dotyczących wycinki drzew na terenie prywatnym:

1. Ustawa o Ochronie Środowiska:

Zgodnie z przepisami tej ustawy, wycinka drzew może być przeprowadzana wyłącznie w określonych przypadkach i pod pewnymi warunkami. Konieczne jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń lub pozwolenia na wycinkę, zwłaszcza jeśli drzewo jest objęte ochroną gatunkową lub znajduje się na terenie objętym ochroną przyrodniczą.

2. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):

Często lokalne władze miejskie ustanawiają przepisy dotyczące ochrony zieleni i drzew na terenie swojej jurysdykcji w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. MPZP mogą określać warunki wycinki drzew na danym terenie, w tym wymagania dotyczące zgłaszania planowanej wycinki i uzyskiwania zezwoleń.

3. Kodeks Cywilny:

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy drzewo graniczy z terenem sąsiednim, przepisy Kodeksu Cywilnego mogą regulować kwestie wycinki drzew. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i unikania szkód wyrządzonych sąsiadom, co może obejmować konieczność uzgodnienia wycinki drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub prowadzić do szkód na sąsiedniej działce.

4. Konserwator Zabytków:

W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy drzewo graniczy z terenem sąsiednim, przepisy Kodeksu Cywilnego mogą regulować kwestie wycinki drzew. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i unikania szkód wyrządzonych sąsiadom, co może obejmować konieczność uzgodnienia wycinki drzew, które mogą zagrażać bezpieczeństwu lub prowadzić do szkód na sąsiedniej działce.

W przypadku firm, wycinka drzew może być również regulowana przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.

W każdym przypadku zaleca się skonsultowanie planowanej wycinki z odpowiednimi organami administracji, aby upewnić się, że działanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Można także kontaktować się z doświadczoną firmą, która odpowie na wszelkie pytania oraz pomoże w zorganizowaniu dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu